GDPR - spracovanie osobných údajov

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ Domin s.r.o., Kpt. Nálepku 456/33, 018 61 Beluša v súvislosti s ochranou svojho majetku využívaním kamerového systému spracúva osobné údaje. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

Kamerový systém 

 

1. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie priestoru - exteriéru prevádzkovateľa pomocou kamerového systému pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa, odhaľovania kriminality a ochrany života a zdravia dotknutých osôb. 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. d) a f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

3. Zákonná povinnosť spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

4. Záznam osobných údajov

Záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť. 

 

5. Dotknuté osoby

Sú osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému. 

 

6. Lehota uloženia osobných údajov 

Záznam z kamerového systému v rámci externých priestorov prevádzkovateľa sa uchováva po dobu 14 dní. 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávneným záujmom je monitorovanie priestoru - exteriéru prevádzkovateľa prostredníctvom kamerového systému pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa, odhaľovania kriminality. 

 

8. Kategória osobných údajov 

Bežné osobné údaje

 

9. Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.